Đoàn thể

Sinh viên Viện Khoa học Công nghệ Môi trường, Đại học Trà Vinh tham gia hoạt động “Xanh hóa môi trường biển”
Sinh viên Viện Khoa học Công nghệ Môi trường, Đại học Trà Vinh tham gia hoạt động “Xanh hóa môi trường biển”