Đội ngũ cán bộ

 
GS. TS. Trương Trí Vũ
Cố vấn
 
TS. Phạm Kim Long
Viện Trưởng
 
TS. Trần Thị Ngọc Bích
Phó Viện Trưởng
 
TS. Nguyễn Thành Tựu
Phó Viện Trưởng
 
TS. Bùi Trường Thọ
Chuyên gia
 
TS. Trương Minh Chuẩn
Chuyên gia
 
NCS Nguyễn Hoàng Lâm
Giảng Viên
 
Ths. Vương Tuấn Phong
Giảng Viên
 
Ths. Nguyễn Thị Mến
Chuyên viên
 
Ths. Lê Chí Cường
Chuyên viên
 
Ths. Trần Thị Thảo Đang
Chuyên viên