Cơ cấu tổ chức

Hội đồng tư vấn phát triển

GS. TS. TRƯƠNG TRÍ VŨ - IEST - TVU

Ban lãnh đạo Viện

TS. PHẠM KIM LONG - IEST - TVU
TS. TRẦN THỊ NGỌC BÍCH - IEST - TVU
TS. NGUYỄN THÀNH TỰU - IEST -TVU