Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng

Viện Khoa học Công nghệ Môi trường là đơn vị trực thuộc trường Đại học Trà Vinh có chức năng tổ chức, thực hiện quản lý chương trình nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường lao động, nước sạch và vệ sinh môi trường; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật; thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực tư vấn, giáo dục, đào đạo về bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học và công nghệ

 • Nghiên cứu công nghệ mới, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ngăn ngừa xử lý ô nhiễm môi trường, phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam.
 • Nghiên cứu sản xuất các vật liệu, thiết bị đo đạc, thiết bị xử lý… nhằm phục vụ công tác bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện các đề tài dự án về môi trường, phát triển các phương pháp, quy trình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng khoa học và công nghệ vào xử lý và bảo vệ môi trường.
 • Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các quy trình công nghệ vào thực tiễn, phục vụ công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 • Triển khai dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phân tích, đánh giá, dự báo, xử lý, cải thiện, quy hoạch môi trường và các lĩnh vực khao học khác có liên quan.

Hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo

 • Giảng dạy chuyên ngành và học phần Môi trường theo kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh.
 • Tổ chức giảng dạy các mã ngành về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cho tất cả các chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học tại Trường và các đơn vị khác theo yêu càu và khả năng của Viện.
 • Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình Kỹ thuật Môi trường theo chuẩn quốc tế và hướng đến chương trình Kỹ thuật Môi trường Tiếng Anh hoặc chương trình sandwich, liên kết với các Trường quốc tế.
 • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khao học và công nghệ môi tường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan.
 • Tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và dịch vụ về khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực chuyên môn của Viện.
  • Tạo địa bàn rèn nghề, thực hành, thực tế cho sinh viên trong trường.
  • Tổ chức các hoạt động liên kết về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giaoi công nghệ đối với các đơn vị ngoài trường.
  • Xây dựng môi hình phục vụ đào tạo góp phần nâng cao chất lượng dạy, học và nghiên cứu ứng dụng thuộ các lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và bảo vệ môi trường.

Hoạt động hợp tác

 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ môi trường và các lĩnh vực khao học khác có liên quan;
 • Mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm.

Dịch vụ Khoa học – Công nghệ

 • Phản biện giám định môi trường, lập luận chứng kinh tế, báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn lắp đặt, lập hồ sơ dự án xin cấp phép thăm dò, sử dụng nguồn nước, quan trắc, phân tích mẫu, khoa thăm dò địa chất tthủy văn, khoan giến khai thác nước ngầm.
 • Tư vấn, thiết kế thi công các công trình và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường nước, chất thải rắn, khí thải, hệ thống thông gió, các công trình bảo vệ môi trường.
 • Hỗ trợ trong công tác quản lý môi trường: tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu môi tường xây dựng và thực hiện các chiến lược, các chương trình hành động bảo vệ môi trường vùng và quốc gia.
 • Tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất.
 • Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, hội nghị, hội thảo, sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ những kết quả trên.
 • Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật có liên quan.